Menu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR6 IM. CZERWONEGO KAPTURKA W WĄGROWCU

6.30 - 8.00
Usługa opiekuńczo- bytowa
Schodzenie się dzieci do sali, zabawy indywidualne pod nadzorem nauczyciela.
Pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy.

8.00 - 13.00 – REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8.00 - 8.15 
Zabawy ruchowe integrujące całą grupę.
Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do śniadania.
8.15 - 9.00
Śniadanie. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się
sztućcami, czynności higieniczne.
9.00-9.30
Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą.
Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka.
9.30 - 10.25
Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych.
Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.
Prowadzenie obserwacji pedagogicznej.
10.25-11.20
Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności. Pobyt na powietrzu. Zabawy organizowane przez nauczycielki. Prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku;
 uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku , w ogrodzie i poza terenem przedszkola.
Wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej.
11.20 - 11.30
Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience. Przygotowanie do obiadu, wspieranie samodzielnych
działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
11.30 -12.00
Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.
12.00 - 13.00
Czynności samoobsługowe- zajęcia relaksacyjne, słuchanie muzyki, bajki terapeutyczne z całą grupą.

****************************************************************

 13.00 - 14.00
Usługa opiekuńczo- bytowa.Nadzór nauczyciela nad dzieckiem podczas samodzielnie, indywidualnie wybieranymi przez dziecko zabawami, bez uczestnictwa nauczyciela w tych zabawach.

14.00 - 14.15
Podwieczorek
14.15 - 16.00
Nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw lub w sali, bez uczestnictwa nauczyciela w tych zabawach.

Więcej w tej kategorii: « Oferta O nas »
powrót na górę